Terms of service

תנאי השימוש באתר
כללי:
אתר החברה ( להלן "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט שמהווה חנות און ליין למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל.
בעלת האתר ומפעילתו היא חברת "סופי", ח"פ: 054691993.
השימוש באתר זה והרכישות המתבצעות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחס גם ללשון נקבה.
בעצם השימוש באתר ומדוריו השונים מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, כולל הרישא והסיפא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט.
אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.
זכאות לשימוש באתר היא לכל מי שמלאו לו 18 שנים , או תאגיד הרשום בישראל.
הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע/ או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.
התמונות שבאתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות לבין המוצרים בפועל.
במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, החברה מתחייבת להודיע
באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית (על-פי בחירת החברה) ללקוח על החוסר בפריט, ושומרת
לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר בצבע, גודל או מוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את
ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי כרטיס האשראי.
במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין לחזרת המוצר למלאי, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה.
שירות לקוחות:
שירות הלקוחות שלנו זמין בדואר האלקטרוני :sofi@sofi-design.co.il
ובטלפון 03-5162077
בשירות זה ניתן לקבל סיוע בקליטת ההזמנה, מתן מענה לשאלות , מידע על מוצרים וזמינותם
במלאי.
פתרון בעיות לפני ואחרי משלוח , סיוע בגלישה וקבלת משוב טוב או פחות.
שירות הלקוחות זמין בימים א-ה בין השעות 9:00-16:00
פניות שהתקבלו בסופי השבוע/החגים ייענו בהמשך לימי העסקים הבאים, ועל פי סדר זמן הפנייה.
הבהרה- יום ההזמנה אינו נחשב ליום העסקים הראשון.
שמירה על זכויות יוצרים:
כל מידע המופיע באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, מוסיקה וידאו וקול
הינם בבעלות בלעדית של האתר/ וחלקם בבעלות צדדים שלישים.
המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה
ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ותוכנו למטרה כלשהי
למעט המטרה שלשמה נוצר האתר.
אין לשכפל להעתיק להפיץ לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת אלא בהסכמת בעלי האתר בכתב
מראש.
כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים על פי חוק.
אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים
באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל, והן מכוח אמנות בינלאומית אליהן מצטרפת
מדינת ישראל
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלו שעיצבה לו החברה.
אישור הזמנה ורכישה:
אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני
החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה.
יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע
ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה
בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג&.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן
שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף
שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו
תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי
הלקוח.
במידה וההזמנה לא אושרה על ידי חברת האשראי הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה על ידי
הספק.
הגבלת אחריות:
חברת ״סופי״ שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר, יחד עם זאת ייתכנו
מקרים מהם קיים ליקוי כלשהו באי אלו מהמוצרים .
במקרה כזה זכאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך, החברה תבדוק את התלונה יחד עם יצרן
המוצר ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה
ששולמה על אותו מצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים,
לרבות שם היצרן, טיב המוצר, תמונת המוצר וכו ,חלה על היצרנים/יבואנים/משווקים המורשים על פי
חוק הגנת הצרכן.
חברת ״סופי״ לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי
במוצרים.
כמו כן גם מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה לא יהיו באחריות
החברה.
החברה אינה אחראית לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים
אשר עלולים לפגוע/לפגום במחשב האישי של הרוכש.
החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש או צד נוסף שאינו
בשליטתו של החברה.
החברה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של רוכשים בכל שלב.
כל העושה שימוש לא ראוי באתר , גרימת נזק כולל הוצאות משפטיות מתחייב לפצות את החנות/
בעלי האתר/ מקימי האתר/מפעיליו/מנהליו.
החברה לא תהיה אחראית על תוכן פרסומי כזה או אחר בקישורים או בלינקים שבשימוש האתר.
החברה שומרת את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת .
הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים הטבות והנחות, ורשאית בכל עת להפסיקם בלא הודעה מוקדמת על כך